Home

Visie SSZ op leren en ontwikkelen

Medewerkers zijn belangrijk in het bieden van professionele zorg- en dienstverlening. Blijvend leren is cruciaal om goed te anticiperen en te reageren op de huidige en toekomstige ontwikkelingen in de VVT sector en binnen Stichting Samen Zorgen.

Leer- en ontwikkelactiviteiten zijn gericht op het bereiken van de organisatiedoelstellingen. Stichting Samen Zorgen als organisatie en de individuele medewerker zelf, hebben hierin een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Stichting Samen Zorgen schept de kaders waarbinnen leren en ontwikkelen plaatsvindt. De individuele medewerker is verantwoordelijk voor zijn eigen professionaliteit en functioneren en is eigenaar van zijn leerproces.

Leren en ontwikkelen komt het beste tot zijn recht in een open en positief leerklimaat waar zowel met elkaar als van elkaar geleerd wordt. Door de verschillende wijzen van leren en ontwikkelen af te stemmen op leerdoelen en leervoorkeuren van medewerkers wordt een bijdrage geleverd aan een positief leerklimaat. Hierbij wordt tijd en plaats zo flexibel mogelijk in gevuld.

Vanuit deze visie wordt de komende jaren invulling gegeven aan het leren en ontwikkelen binnen Stichting Samen Zorgen. “Nu voor later”, op weg naar professionele verpleeghuiszorg.

De visie van Stichting Samen Zorgen op “leren en ontwikkelen” omvat dus meer dan alleen het aanbieden van scholing en opleiding. Met “leren en ontwikkelen” wordt ingezet op een breder perspectief; het omvat alle activiteiten die er op gericht zijn om medewerkers te laten leren en zich te ontwikkelen in relatie tot de organisatie.

De relatie tussen leeractiviteiten en organisatiedoelstellingen 

Alle leeractiviteiten binnen Stichting Samen Zorgen zijn er op gericht medewerkers in staat te stellen de noodzakelijke kwalificaties te verwerven waarmee zij hun functie optimaal kunnen uitvoeren, ten einde de organisatiedoelen te realiseren. De organisatiedoelstelling van Stichting Samen Zorgen is het bieden van goede zorg- en dienstverlening aan cliënten van Stichting Samen Zorgen, door professionele en gekwalificeerde medewerkers.

Professionele en gekwalificeerde medewerkers zijn medewerkers die voldoen aan de functie-eisen (bevoegd en bekwaam) én beschikken over de gewenste competenties. Daarnaast worden competenties vastgesteld en beschreven in competentieprofielen. In een competentieprofiel wordt het gedrag dat professionele medewerkers van Stichting Samen Zorgen dienen te vertonen verwoord. Het gaat dan niet zo zeer om wat de medewerker doet, maar om hoe zij/hij dit doet en welke houding de medewerker heeft.

In de visie van Stichting Samen Zorgen hebben leeractiviteiten dus altijd een relatie met de organisatiedoelstellingen, waarbij de functiebeschrijving en het competentieprofiel een belangrijke leidraad vormen.

Leeractiviteiten binnen Stichting Samen Zorgen worden ingezet om medewerkers te laten groeien en te laten bloeien. Leeractiviteiten binnen Stichting Samen Zorgen zijn er op gericht om:

  • Medewerkers (nieuwe) taken, vaardigheden en werkwijzen te leren uitvoeren en kennis toe te passen.
  • Kennis en vaardigheden up-to-date te houden en uit te breiden.
  • Kwaliteiten van medewerkers te ontwikkelen waarmee zij op een creatieve manier oplossingen kunnen vinden voor actuele problemen in de organisatie en een originele bijdrage kunnen leveren aan vernieuwingen.

Eigen verantwoordelijkheid voor vakdeskundigheid en leerproces 

Het streven naar professionaliteit en gekwalificeerde medewerkers is een gezamenlijk doel, waarin zowel de organisatie als de individuele medewerker verantwoordelijkheid heeft:

  • Als werkgever en als zorgaanbieder heeft Stichting Samen Zorgen de verantwoordelijkheid het leren en ontwikkelen van medewerkers mogelijk te maken, te stimuleren en te faciliteren.
  • Medewerkers zelf zijn verantwoordelijk voor hun eigen professionele ontwikkeling. Iedere medewerker is 'eigenaar' van diens eigen leerproces. Dit houdt o.a. in dat medewerkers investeren in het bijhouden van hun eigen vakkennis en –vaardigheden en hun eigen professionaliteit.